اساتید دانشکده

« بازگشت

باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی

نام درس باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی
کد درس 2812103
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز