اساتید دانشکده

« بازگشت

مطالعه جغرافیایی واکولوژیکی در مناطق باستانی ایران

نام درس مطالعه جغرافیایی واکولوژیکی در مناطق باستانی ایران
کد درس 2812126
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز