اساتید دانشکده

« بازگشت

باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم

نام درس باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم
کد درس 2812106
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز