اساتید دانشکده

« بازگشت

بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین

نام درس بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین
کد درس 2812136
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز