دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 881 نتیجه
از 45
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
باستانشناسی و هنر ماد و هخامنشی 2812043 4 کارشناسی باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی 2812135 2 دکتری باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین 2812136 2 دکتری باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی مناطق همجوار(هند،آسیای صغیر،آسیای میانه،یونان و روم) 2812137 2 دکتری باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
بررسی کلی باستان شناسی دوره اسلامی مکاتب مصرومغرب وشام 2812130 2 دکتری باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
بررسی کلی باستان شناسی دوره اسلامی مکتب ایران 1 2812139 2 دکتری باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
بررسی کلی باستان شناسی دوره اسلامی مکتب ایران 2 2812140 2 دکتری باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
پروژه(3):طراحی داخلی و مبلمان 2817094 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 مرتضی ملکی هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
پروژه(4):طراحی محیطی و مبلمان شهری 2817095 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
پروژه(5):طراحی بیونیک 2817096 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
پروژه تکنولوژی معماری (2 ) 2813257 3 کارشناسی ارشد معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
تاریخچه اندیشه باستان شناسی 2812192 2 کارشناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
تاریخ عمومی نقاشی(2) 2815098 2 کارشناسی 01 داود میرزایی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00)
تاریخ عمومی نقاشی(4) 2815100 2 کارشناسی 01 داود میرزایی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
تجارب طراحی شهری (سمینار) 2816058 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 کارشناسی 01 داود میرزایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص
تجربه تجسمی(2) 2815124 3 کارشناسی 02 داود میرزایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
تجزیه وتحلیل ونقد آثار هنرهای تجسمی 2814035 2 کارشناسی گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
تکنیک و هنر سفالگری در دوره اسلامی 2812065 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 881 نتیجه
از 45