دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 881 - 900 از 1,019 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کاربرد کامپیوتر در معماری 2813048 2 کارشناسی معماری 02 مجید حیدری دلگرم هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
کاربرد کامپیوتر در معماری 2813048 2 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
کارگاه طراحی شهری 1 2816017 3 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 محمدسعید ایزدی هرهفته چهار شنبه (11:00 - 17:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
کارگاه معماری و ساخت 2813227 2 کارشناسی معماری 01 محمدمهدی مولایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00)
کارگاه معماری و ساخت 2813227 2 کارشناسی معماری 02 محمدمهدی مولایی هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:00 - 12:00)
ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین 2814118 2 کارشناسی گرافیک 02 حمید رضا چتربحر هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30)
ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین 2814118 2 کارشناسی گرافیک 01 حمید رضا چتربحر هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30)
مبانی تطور انسان انسان شناسی فرهنگی و فیزیکی 2812037 2 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
مبانی زیبایی و هنر در حکمت و عرفان اسلامی 2814161 2 دکتری گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00)
مبانی فرهنگی باستانشناسی 2812034 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
مبانی نظری طراحی شهری 2816021 3 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30)
مبانی نظری معماری 2813049 3 کارشناسی معماری 01 سعید علی تاجر هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی (1) 2815015 3 کارشناسی 01 جمشید ملاپور هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30)
مبانی هنرهای تجسمی (1) 2815015 3 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30)
مبانی هنرهای تجسمی 1 2814185 3 کارشناسی گرافیک 02 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی 1 2814185 3 کارشناسی گرافیک 01 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی(1) 2817054 3 کارشناسی طراحی صنعتی 02 فرزاد حمیدی منش هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی(1) 2817054 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 فرزاد حمیدی منش هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 2816049 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 881 - 900 از 1,019 نتیجه
از 51