دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 کارشناسی معماری 03 صاحب محمدیان منصور هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
هنر هند باستان 2812062 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
هنر و تمدن اسلامی (2) 2815025 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
هنر یونان و روم باستان 2812056 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 721 - 724 از 724 نتیجه
از 37