دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب

نام درس نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
کد درس 2815079
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز