دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم

نام درس باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم
کد درس 2812106
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز