دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آشنایی با تاریخ هنر

نام درس آشنایی با تاریخ هنر
کد درس 2817062
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز