دروس ارائه شده

نمایش 701 - 720 از 746 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی تبلیغات 2814111 4 کارشناسی گرافیک 01 نفیسه اثنی عشری هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00)
طراحی فنی 2812189 3 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00)
طراحی فنی 2813076 3 کارشناسی معماری 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00)
طراحی فنی 2813076 3 کارشناسی معماری 02 محمدرضا عراقچیان هرهفته دو شنبه (11:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00)
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 کارشناسی گرافیک 01 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00)
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 کارشناسی گرافیک 02 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00)
طرح معماری 1 2813068 5 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
طرح معماری 1 2813068 5 کارشناسی معماری 02 مجید حیدری دلگرم هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
طرح معماری 2 2813113 4 کارشناسی ارشد معماری 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/12 (08:00 - 10:00)
طرح معماری 3 2813070 5 کارشناسی معماری 02 مرتضی ملکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/12 (14:00 - 16:00)
طرح معماری 3 2813070 5 کارشناسی معماری 01 محمدمهدی مولایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/12 (14:00 - 16:00)
طرح معماری 5 2813075 5 کارشناسی معماری 02 سعید علی تاجر هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00)
طرح معماری 5 2813075 5 کارشناسی معماری 01 محمد پیله ور هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00)
عکاسی (1) 2814048 2 کارشناسی گرافیک 01 فرزاد حمیدی منش هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00)
عکاسی (1) 2814048 2 کارشناسی گرافیک 02 فرزاد حمیدی منش هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00)
عکاسی و گرافیک 2814099 2 کارشناسی گرافیک 01 فرزاد حمیدی منش هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
عکاسی و گرافیک 2814099 2 کارشناسی گرافیک 02 فرزاد حمیدی منش هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
عملیات کاوش 2812186 10 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته پنج شنبه (08:00 - 18:00) 1398/03/22 (08:00 - 10:00)
نمایش 701 - 720 از 746 نتیجه
از 38