دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 کارشناسی معماری 03 صاحب محمدیان منصور هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
هنر هند باستان 2812062 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
هنر و تمدن اسلامی (2) 2815025 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
هنر یونان و روم باستان 2812056 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
نمایش 721 - 724 از 724 نتیجه
از 37