دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستانشناسی پیش از تاریخ ایران

نام درس باستانشناسی پیش از تاریخ ایران
کد درس 2812039
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز