اساتید دانشکده

علی نجفی زیارانی

علی نجفی زیارانی

علی نجفی زیارانی   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه(5):طراحی بیونیک 2817096 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
ریاضی(2) 2817061 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00)
طراحی چند رسانه ای 2817081 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
طراحی فنی(1):مقاومت مصالح 2817078 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
فیزیک(1):ایستایی 2817063 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
مواد و روش های ساخت(2): فلز 2817072 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
مواد و روش های ساخت(2): فلز 2817072 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
پروژه(1):طراحی محصول 2817092 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
ریاضی(1) 2817060 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
طراحی فنی(2):اجزاء ماشین 2817079 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
فیزیک(2):دینامیک 2817064 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
مواد و روش های ساخت(3): پلاستیک 2817073 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
مواد و روش های ساخت(3): پلاستیک 2817073 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 2817066 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 2817066 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص
ریاضی(2) 2817061 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
طراحی فنی(1):مقاومت مصالح 2817078 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00)
طراحی فنی 3 (کنترل هیدرولیک و نیوماتیک ) 2817036 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00)
فیزیک(1):ایستایی 2817063 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
ریاضی(1) 2817060 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2