اساتید دانشکده

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی مصر 2812231 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
بررسی اساطیر و باستان شناسی متون مقدس 2812196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
تاریخ هنر 2812238 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (14:00 - 16:00)
شناخت سکه ها، مهرهاوالواح باستانی( تابلت) 2812086 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
کاربرد آمار در باستان شناسی 2812218 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی عیلام 2812205 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
سکه شناسی و شناخت مهر و تابلیت الواح 2812054 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
هنر هند باستان 2812062 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
بررسی اساطیر و باستان شناسی متون مقدس 2812196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
تاریخ هنر 2812238 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
شناخت سکه ها، مهرهاوالواح باستانی( تابلت) 2812086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
سکه شناسی و شناخت مهر و تابلیت الواح 2812054 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
طبقه بندی سفال 2812188 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3