اساتید دانشکده

ابراهیم مولوی

change-logo

ابراهیم مولوی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روشها و فنون طراحی شهری 1 2816022 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سمینار مسائل شهری ایران 2816073 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 2816023 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تاریخ شهر و شهر سازی در ایران 2816008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 2816049 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تاریخ شهر و شهر سازی در ایران 2816008 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 2816023 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
روشها و فنون طراحی شهری 1 2816022 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 2816049 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 2816023 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1