اساتید دانشکده

مرتضی ملکی

مرتضی ملکی

مرتضی ملکی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه تکنولوژی معماری(1 ) 2813253 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
طراحی معماری 2 2813188 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
علوم ساختمانی پیشرفته 2813256 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
معماری و اقلیم 2813243 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طرح معماری 3 2813070 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1399
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
پروژه تکنولوژی معماری(1 ) 2813253 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
علوم ساختمانی پیشرفته 2813256 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 01 هرهفته شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری3 2813221 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح معماری 3 2813070 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 20:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 2 2813069 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 20:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طرح معماری 3 2813070 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقدمات طراحی معماری 1 2813035 5 03 هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 20:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1