اساتید دانشکده

محمدرضا عباسی نادرپور

محمدرضا عباسی نادرپور

محمدرضا عباسی نادرپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با تاریخ هنر 2817062 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 2 2816018 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی 2816085 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اندیشه های فلسفی شهر 2816089 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پروژه طراحی صنعتی 5 ( محیط زیست ) 2817043 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 1 2816017 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
هنر و تمدن اسلامی 2817075 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 2 2816018 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مطالعات تطبیقی نظریه های جدید شهرسازی 2816085 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
پروژه طراحی صنعتی 5 ( محیط زیست ) 2817043 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پروژه طراحی صنعتی 5 ( محیط زیست ) 2817043 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زیبایی شناسی شهری 2816034 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارگاه طراحی شهری 1 2816017 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجارب طراحی شهری (سمینار) 2816058 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فرم و فضا 2817010 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/13 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1397
کارگاه طراحی شهری 2 2816018 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1