سازمان دانشکده

دکتر مجید حیدری دلگرم
معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

رشته تحصیلی: معماری
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: heydaridelgarm@basu.ac.ir

صفحه شخصی