جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "محمدرضا حقی"

15 Sep 2017
کد خبر : 6338339
تعداد بازدید : 194

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "محمدرضا حقی" با موضوع "نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونت گاه های غیر رسمی، نمونه مورد مطالعه سکونت گاه های غیر رسمی شهر همدان"

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "محمدرضا حقی" با موضوع "نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونت گاه های غیر رسمی، نمونه مورد مطالعه سکونت گاه های غیر رسمی شهر همدان"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:     ------------  

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:    دکتر محمد سعید ایزدی

داوران داخلی:    دکتر اسدا... نقدی

داوران خارجی : دکتر کیومرث ایراندوست- دکتر هوشمند علیزاده

تاریخ دفاع:  96/06/26     ساعت: 10

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری