جلسه دفاعیه رساله دکتر خانم "نغمه بهبودی"

22 Jan 2018
کد خبر : 6338201
تعداد بازدید : 77

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم "نغمه بهبودی" با موضوع "بررسی و تحلیل سکونتگاه های قلعه ای خاندان محلی منطقه سیستان ایران در دوره ی قاجار"

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "نغمه بهبودی" با موضوع "بررسی و تحلیل سکونتگاه های قلعه ای خاندان محلی منطقه سیستان ایران در دوره ی قاجار"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     دوره اسلامی   

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:    دکترسید رسول موسوی حاجی

داوران داخلی:  دکتر مریم محمدی

داوران خارجی : دکتر محمد مرتضایی، دکتر محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار

ناظر:  دکتر کاظم ملازاده 

تاریخ دفاع:  96/11/10     ساعت: 16-14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری