جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید حسین طباطبایی"

06 Feb 2016
کد خبر : 6339013
تعداد بازدید : 4

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سیدحسین طباطبایی" با موضوع "نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیر رسمی نمونه موردی شهر کرج "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سیدحسین طباطبایی" با موضوع "نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیر رسمی نمونه موردی شهر کرج "

 

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر مهرداد کریمی مشاور ، دکتر ابراهیم مولوی

تاریخ دفاع:  94/11/25     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری