جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فاضلی شیرازی

08 Jan 2016
کد خبر : 6339428
تعداد بازدید : 77

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "علی فاضلی شیرازی" با موضوع "بازسازی تجربی سفال منقوش گودین III با تاکید بر جنبه های تکنیکی و تزئینی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "علی فاضلی شیرازی" با موضوع "بازسازی تجربی سفال منقوش  گودین III با تاکید بر جنبه های تکنیکی و تزئینی"

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
      پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر عباس مترجم
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر یعقوب محمدی فر ،  دکتر علی بیننده

تاریخ دفاع:  29/10/94     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری