جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم دینی

18 Jan 2016
کد خبر : 6339333
تعداد بازدید : 1

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "اعظم دینی" با موضوع "بررسی تاثیر نقوش تزئینی دوره ساسانی بر تزئینات معماری قرون اولیه اسلامی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "اعظم دینی" با موضوع "بررسی تاثیر نقوش تزئینی دوره ساسانی بر تزئینات معماری قرون اولیه اسلامی"

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
      دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر مریم محمدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر یعقوب محمدی فر ،  دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  94/11/07     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری