جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم شهیدی

22 Jan 2016
کد خبر : 6339317
تعداد بازدید : 46

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "اعظم شهیدی" با موضوع "بررسی نمادهای مذهبی در سکه های اشکانی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "اعظم شهیدی" با موضوع "بررسی نمادهای مذهبی در سکه های اشکانی"

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
      دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر عباس مترجم ،  دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  94/11/06     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری