جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"

31 Jan 2017
کد خبر : 6338512
تعداد بازدید : 174

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمشید پور" با موضوع "بازآفرینی محلات سنتی در راستای ارتقاء قلمروهای عمومی با تاکید بر ابعاد کالبدی اجتماعی، (نمونه موردی: محله فیض آباد کرمانشاه)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "عاطفه جمشید پور" با موضوع "بازآفرینی محلات سنتی در راستای ارتقاء قلمروهای عمومی با تاکید بر ابعاد کالبدی اجتماعی، (نمونه موردی: محله فیض آباد کرمانشاه)"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:         ----

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر اسدا... نقدی

ناظر : دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  95/11/18      ساعت: 16تا 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری