جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای سلمان وحدت

25 Sep 2015
کد خبر : 6339491
تعداد بازدید : 51

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای سلمان وحدت با عنوان :" بررسی و سنجش اولویت های خوانش منظر میدان های شهری( نمونه موردی: همدان)")"

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد آقای سلمان وحدت ربا عنوان :"بررسی و سنجش اولویت های خوانش منظر میدان های شهری( نمونه موردی: همدان)"

رشته : طراحی شهری

گرایش :   ------

استاد راهنما:  دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور: دکتر مهرداد کریمی مشاور

داوران: دکتر اسدا... نقدی، دکتر ابراهیم مولوی

تاریخ دفاع: 94/07/13   ساعت 8 - 10 صبح 

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری