جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم فرزانه زند کریمی با عنوان :"نقش پیوندهای فضایی در تعیین اولویت پیاده مداری خیابان های شهری در بافت های قدیمی(مطالعه موردی: خیابان های چهارگانه منشعب از میدان انقلاب سنندج "

25 Sep 2015
کد خبر : 6339475
تعداد بازدید : 8

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم فرزانه زند کریمی با عنوان :"نقش پیوندهای فضایی در تعیین اولویت پیاده مداری خیابان های شهری در بافت های قدیمی(مطالعه موردی: خیابان های چهارگانه منشعب از میدان انقلاب سنندج "

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم فرزانه زند کریمی با عنوان :"نقش پیوندهای فضایی در تعیین اولویت پیاده مداری خیابان های شهری در بافت های قدیمی(مطالعه موردی: خیابان های چهارگانه منشعب از میدان انقلاب سنندج "

رشته : طراحی شهری

گرایش :     ----

استاد راهنما:  دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور: دکتر هوشمند علیزاده

داوران: دکتر اسدا... نقدی، دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع: 94/07/13   ساعت 10 - 12 صبح 

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری