جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری

31 12 2019 07:32
کد خبر : 6336853
تعداد بازدید : 61

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری

جلسه دفاع آقای علی روان فارغ التحصیل دوره دکتری رشته معماری با موضوع نظام تعلیم وتربیت جامع نگر در آموزش دانشگاهی طراحی 

رشته :  معماری

گرایش :   -

دانشجو : علی روان

استاد راهنما : آقای دکتر سعید علی تاجر

استاد مشاور :  -

داور داخلی : آقای دکتر مهرداد کریمی مشاور

ناظر : آقای دکتر حسن سجاد زاده

تاریخ وساعت دفاع  : 98/10/14       ساعت  : 9