رشته فلسفه هنر:

     فلسفه هنر از جمله فلسفه های مضاف و درجه دومی است که هنر و زیبایی را موضوع اندیشه ورزی قرار داده و در خصوص مبانی بنیادین این دو عنوان به تحقیق و بررسی می پردازد.

هدف از تاسیس این رشته تقویت مبانی فلسفی هنر و آشنایی هنرمندان و هنرپژوهان با مباحث عقلی و مبنایی هنر و زیبایی بود.

      فلسفه هنر به عنوان رشته دانشگاهی در ایران نخستین بار در مقطع کارشناسی ارشد دایر شد. کارشناسی ارشد فلسفه هنر در دانشگاه هنر تهران در سال 1381 تاسیس شد و از همان سال این دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. دوره دکتری رشته فلسفه هنر نیز برای اولین بار به پیشنهاد فرهنگستان هنر در دانشگاه علامه طباطبایی تاسیس گردید و در بهمن ماه 1382 اولین دوره دکتری رشته فلسفه هنر با پذیرش 6 دانشجو شروع به کار نمود .