معاونت پژوهشی

       دکتر سعید علی تاجر
       تحصیلات:  دکتری تخصصی
       مرتبه علمی:   استادیار معماری
       ایمیل:  alitajer@basu.ac.ir
       وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/alitajer/
       تلفن:  34229050-81
       آدرس:  همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری