موضوع پرداخت اینترنتی هزینه های ثبت نام و اقامت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور شرکت و ارائه مقاله در همایشهای داخلی

24 Nov 2014
کد خبر : 6339599
تعداد بازدید : 13

موضوع پرداخت اینترنتی هزینه های ثبت نام و اقامت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور شرکت و ارائه مقاله در همایشهای داخلی

موضوع پرداخت اینترنتی هزینه های ثبت نام و اقامت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور شرکت و ارائه مقاله در همایشهای داخلی در جلسه 588 مورخ 27/7/93 شورای محترم پژوهشی دانشگاه مطرح و از آنجائیکه که اسناد مالی اینترنتی و خود پردازهای بانکی از نظر امور مالی دانشگاه بدون تائید استاد راهنما مورد قبول نمی باشد مقرر گردید نسخه اصلی این گونه اسناد ابتدا به تائید استاد راهنمای مربوطه رسیده و سپس به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارجاع گردد.