نحوه تدوین پایان نامه ارشد

22 01 2023 21:38
کد خبر : 6335449
تعداد بازدید : 121

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد در گرایشهای فناوری دیجیتال و طراحی معماری ورودی 99 و بعد از آن

نظر به پرسش تعدادی از دانشجویان در خصوص نحوه ارائه پایان نامه ، بدینوسیله روش ارائه که با همکاری معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده آماده شده است تقدیم میگردد .

*ضمناً توجه دانشجویان را به متن انتهای موضوع جلب می کنیم.

بخش اول: پژوهش

  1. فصل اول : کلیات
  2. فصل دوم: ادبیات موضوع
  3. فصل سوم: روش تحقیق
  4. فصل چهارم: نتایج تحقیق
  5. فصل پنجم: جمع بندی

 

بخش دوم: طراحی

فصل یک: نمونه مشابه (با عنایت به عملکرد و رویکرد تعداد نمونه ها توسط استاد راهنما تعیین می گردد).

فصل دوم: استانداردها، ضوابط، دیاگرامها؛ برنامه فیزیکی و ...

فصل سوم: معرفی محیط ( شهر ، منطقه و سایت ). سایت به صورت کاملا علمی و فنی معرفی میگردد

فصل چهارم: اسکیس ها (حداقل 3 عدد) روند طراحی حجم ، سایت پلان ،  طراحی پلانها ، نماها ، مقاطع ، 3 بعدی ها ، ورندرها ، در صورت ضرورت ماکت و  ...

فصل پنجم: معرفی و نقشه های اولیه سازه (ستون گذاری، درز بندی) معرفی تکنولوژی

0 حسب موضوع و گرایش ) ، معرفی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، مصالح درونی و بیرونی و سایر موارد (حسب گرایش دانشجویان و نظر استادراهنما میزان توجه به این موارد تعریف می شود).

 

بخش سوم:

  1. منابع و مآخذ وفق ضوایط و استاندارد مربوطه
  2. پیوست ها و ضمائم
  3. ارائه نقشه به صورت چاپ شده در اختیار داوران و استاد راهنما میباشد .

 

*این نمونه پیشنهاد عمومی است که در شرایط خاص و حسب نظر استاد راهنما می شود، بعضی از فصول بخش اول و دوم را ادغام گرد، مشروط بر آنکه بر محتوا و کیفیت لطمه ای وارد نشود.

 

 

 

 با تشکر   

گروه معماری