دو فصلنامه «نامه‌ي باستان‌شناسي» از نيمه دوم سال 1390 منتشر گرديد. سه شماره از آن در وقت مقتضي انتشار يافت. انتشار نوشتارهاي پژوهشي در حوزه دانش باستان‌شناسي از يک‌سو با استقبال پژوهشگران مواجه شد و از سويي مسئوليت گردانندگان نشريه را دو چندان نمود. بنابراين، براي دريافت درجه علمي-پژوهشي نشريه اقدامات و مکاتبات لازم انجام شد. با استناد نامه شماره: 115429/18/3 به تاريخ: 1392/07/16 کميسيون امور نشريات در وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري عنوان نشريه از «نامه‌ي باستان‌شناسي» به «پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران» تغيير يابد. هر چند که اين تغيير نام در ابتدا دشوار مي‌نمود، ولي خوشبختانه نتيجه کميسيون مذکور در مرحله نهايي اعطاء درجه علمي - پژوهشي با استناد به نامه شماره: 547398/18/3 به تاريخ: 1392/10/23 به نشريه از سال 1391 تا سال 1394 است. از شماره‌ 2 بهار و تابستان و شماره 3 پاييز و زمستان سال 1391 از نشريه «نامه‌ي باستان‌شناسي» حائز اين اعتبار گرديد. بنابراين، دوفصلنامه «پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران» داراي اعتبار نامه علمي-پژوهشي است که 11 شماره آن تاکنون به چاپ رسیده است و توانسته با کمک اساتید گروه باستان‌شناسی و مسولین دانشگاه بوعلی‌سینا  و هیأت تحریریه انتظارات و خواسته خوانندگان را برآورده سازد. 
             انتظار و توقع گردانندگان هم از نويسندگان محترم نوشتارهاي حوزه مطالعات باستان‌شناسي و تاريخ هنر بي ترديد رعايت اصول، توجه به اهداف و ارائه مقالات علمي-پژوهشي است. بنابراين توليدات علمي-پژوهشي نويسندگان با انتشار در اين نشريه در تداوم اعتبار آن تاثيرگذار خواهد بوده است. با اين روند نشريه توانسته به يکي از پايگاه‌هاي علمي براي دانش‌افزايي رشته باستان‌شناسي در ايران تبديل گردد.
            
​​​​​​​             امروزه رشته باستان‌شناسي در مقاطع تحصيلات تکميلي در بيشتر دانشگاه‌هاي کشور دانشجو مي‌پذيرد. بنابراين فرصت مناسبي است که شاهد پيشرفت و تحول در عرصه دانش باستا‌ن‌شناسي با توليد مقالات علمي-پژوهشي باشيم. هرچند که باستان‌شناسي در ايران نسبت به بسياري رشته‌هاي ديگر رشته‌اي جوان است، ولي مي‌توان با راهنمايي پيشکسوتان و تلاش جوانان شاهد توليد نوشتارهاي علمي-پژوهشي براي غناي اين دانش در کشور باشيم. دوفصلنامه پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران اميدوار است که با انتشار مقالات علمي-پژوهشي سهمي هر چند کوچک در رشد و توسعه رشته و دانش باستان‌شناسي داشته باشد. ذکر اين نکته مهم ضروري است که انتشار اين گونه نشريات بدون ترديد موجب خواهد شد که از يک‌سو باستان‌شناسي در کشور و به‌ويژه در ميان نخبگان جامعه به جايگاه واقعي خويش دست‌يابد و از سويي شاهد رقابت علمي و نظريه‌پردازي در ميان باستان‌شناسان باشيم. در پرتو نظريه‌هاست که رشد و بالندگي در هر علمي پديد خواهد آمد. به اميد آن روز و با ياري پروردگار يکتا شاهد تحولي چشم‌گير در عرصه اين دانش باشيم.
دکتر محمدابراهیم زارعی
مدیر مسئول و سردبیر دوفصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران
رایانامه: me.zarei@basu.ac.ir
صفحه شخصی