جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای سعید حاج رشیدیان

11 Sep 2018
کد خبر : 6338125
تعداد بازدید : 37

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای سعید حاج رشیدیان

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "سعید حاج رشیدیان" با موضوع "نقش زیبایی و حکم زیبا شناختی در شکل گیری مفهوم جهان در نزد کانت"

 

 

رشته:       فلسفه هنر

گرایش:     ------------  

استاد راهنما:     دکتر علی سلمانی

استاد مشاور:    ---------

داوران داخلی:    دکتر بشیر پوروقار

داوران خارجی : دکتر سعید ا... بداشتی- دکتر سید رضی موسوی گیلانی

تاریخ دفاع:  97/06/24     ساعت: 10

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری