جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339237
تعداد بازدید : 21

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر" با موضوع "حد بهینه پیچیدگی در نماهای شهری (مناظر خیابان )"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر" با موضوع "حد بهینه پیچیدگی در نماهای شهری (مناظر خیابان )"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر مهرداد کریمی مشاور
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر سعید علی تاجر

تاریخ دفاع:  94/11/21     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری