جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"مستوره یارتیره"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339205
تعداد بازدید : 54

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"مستوره یارتیره" با موضوع "الگوی بهینه ی خط آسمان شهر ، برگرفته از طبیعت یا خط آسمان بافت سنتی شهر نمونه موردی :کرمانشاه"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"مستوره یارتیره" با موضوع "الگوی بهینه ی خط آسمان شهر ، برگرفته از طبیعت یا خط آسمان بافت سنتی شهر نمونه موردی :کرمانشاه"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر مهرداد کریمی مشاور
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر سعید علی تاجر

تاریخ دفاع:  94/11/19     ساعت:14تا 16 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری