جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم ناهید سیاسربا عنوان :" مطالعه و بررسی الگوهای استقراری دوره مفرغ و آهن در دشت های میان کوهی منطقه چمچمال( زاگرس مرکزی)"

08 Sep 2015
کد خبر : 6339523
تعداد بازدید : 2

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم ناهید سیاسربا عنوان :" مطالعه و بررسی الگوهای استقراری دوره مفرغ و آهن در دشت های میان کوهی منطقه چمچمال( زاگرس مرکزی)"

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم ناهید سیاسربا عنوان :" مطالعه و بررسی الگوهای استقراری دوره مفرغ و آهن در دشت های میان کوهی منطقه چمچمال( زاگرس مرکزی)"

رشته : باستان شناسی

گرایش :دوره ی پیش از تاریخ

استاد راهنما:  دکتر عباس مترجم

استاد مشاور: دکتر یعقوب محمدی فر

داوران: دکتر کاظم ملازاده، دکتر امیر ساعدموچشی

تاریخ دفاع: 94/06/25   ساعت 12 - 10 صبح 

مکان: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری