درباره گروه طراحی شهری

 

             گروه طراحی شهری در دانشگاه بوعلی سینا در سال 1392با تفکیک از گروه معماری  با پذیرش دانشجو در مقاطع  کارشناسی ارشد و دکتری با عضویت آقایان دکتر حسن سجادزاده، دکتر محمد سعید ایزدی، دکتر ابراهیم مولوی، خانم دکتر مهشید صحی زاده، دکتر محمدرضا عباسی نادرپور، دکتر هادی رضایی راد  تحت مدیریت گروهی آقای دکتر حسن سجادزاده راه اندازی گردید . این گروه در سال جاری نیز دانشجوی کارشناسی نیز پذیرفته است .

              هم اکنون گروه طراحی شهری با استفاده از 6 عضو هیات علمی ثابت و با استفاده از اساتید سایر گروه های آموزشی و همچنین اساتید مدعو در در مقاطع کارشناسی (25 نفر) ،کارشناسی ارشد (30 نفر) و دکتری 7 نفر ، جمعا 62  نفر دانشجو دارد. 

             اعضای هیات علمی گروه شهرسازی در قالب طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی ده ها طرح و پروژه را برای سازمان ها و ادارات با حمایت دانشگاه بوعلی سینا به اتمام رسانده اند.