رؤسای پیشین


دکتریعقوب‌محمدی‌فر
- موسس و رئیس دانشکده از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۲ -
تحصیلات : دکتری تخصصی- استاد باستان شناسی دوره تاریخی

ایمیل : mohamadifar@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر عباس مترجم
- رئیس دانشکده از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ -
تحصیلات : دکتری تخصصی- استادیار باستان شناسی

ایمیل : motarjem@basu.ac.ir

تلفن : ۳۴۲۲۹۰۵۰-۰۸۱


داخلی :
دکتر بشیر پور وقار
- رئیس دانشکده از سال 1397 تا سال 1401 -
تحصیلات : استادیار گرافیک

ایمیل : bashirpourvaghar@basu.ac.ir

تلفن : ۳۴۲۲۹۰۵۰-۰۸۱


داخلی :