سنجش و ارزیابی شهرهای جهانی از منظر شهر خلاق

نوع: Type: دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنجش و ارزیابی شهرهای جهانی از منظر شهر خلاق

ارائه دهنده: Provider: خانم محدثه پورالعجل

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر سجادزاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر ایزدی - خانم دکتر صحی زاده

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/09/30

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات دانشکده هنر و معماری -ساعت: 11

چکیده: Abstract: