کارگاه طراحی شهری یک


گروه آموزشی: شهرسازی
نام آزمایشگاه: کارگاه طراحی شهری یک
نام سرپرست: دکتر مهشید صحّی زاده
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

.1آشنایی با روش های عملی ارتقای کیفیت قلمروعمومی از طریق طراحی
.2آشنایی با تکنیکهای طراحی فضای شهری برای مقیاس انسانی و با هدف ایجاد سرزندگی
.3آشنایی با مفاهیم پایه در طراحی
"خیابان" و "میدان" به عنوان ارکان اولیهی شکلگیری فضای شهری

2022-12-31_11-20-33.jpg