بازدید دانشجویان معماری از بناهای تاریخی کاشان، نطنز، گلپایگان

10 01 2023 04:44
کد خبر : 6335674
تعداد بازدید : 11

دانشجویان درس معماری اسلامی در سفر علمی چهارروزه‌ای از بناهای تاریخی شهرهای گلپایگان، کاشان، نطنز، و روستای ابیانه بازدید کردند. با توجه به تأثیر فوق‌العادۀ سفر، و دیدن بناها از نزدیک بر آموزش، این بازدید علمی از اوایل نیمسال جاری و با درخواست دانشجویان و پیگیری و حمایت مدیران دانشکده و دانشگاه برنامه‌ریزی شد.
در این سفر که با شرکت دانشجویان دختر و همراهی مدرس درس و کارشناس دانشکده بود، در روز اول از مسجدجامع و بازار گلپایگان، منار تاریخی گلپایگان و همچنین ارگ گوگد بازدید شد. در روز دوم سفر از باغ و حمام فین، بافت و خانه‌های تاریخی کاشان، آب‌انبار خان، مسجد و مدرسۀ آقابزرگ، تپۀ سیلک، و چارتاقی نیاسر بازدید شد. دانشجویان در باغ فین کروکی‌هایی از کوشک صفوی باغ ترسیم کردند.
در روز سوم سفر از مسجد جامع نطنز بازدید شد. دانشجویان از این بنا نیز کروکی‌هایی ترسیم کردند و سپس از بافت تاریخی روستای ابیانه بازدید کردند.
در روز پایانی سفر و در مسیر بازگشت درباره اهداف و دستاوردهای سفر گفتگو شد و برای عرضۀ دستاوردهای سفر در نمایشگاهی در دانشکده برنامه‌ریزی شد.