باستان شناسی-دوران تاریخی

نوع: Type: باستان شناسی

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: باستان شناسی-دوران تاریخی

ارائه دهنده: Provider: بهروز خان محمدی

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر ملازاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر یعقوب محمدی فر داور خارجی1: آقای دکتر امیرساعد موچشی داور خارجی 2: آقای دکتر مرتضی حصاری

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: تاریخ دفاع: 1401/12/16 روز: سه شنبه ساعت 11:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: