تغییر تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فاضلی شیرازی

18 Jan 2016
کد خبر : 6339365
تعداد بازدید : 1

تغییر تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فاضلی شیرازی

تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "علی فاضلی شیرازی" با موضوع "بازسازی تجربی سفال منقوش  گودین III با تاکید بر جنبه های تکنیکی و تزئینی" به روز چهارشنبه مورخ 94/11/07 تغییر یافت.