تماس با دانشکده

15 Jul 2017
کد خبر : 6339763
تعداد بازدید : 189
  آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
          كد پستي: 6517656878

  تلفن هاي دانشكده:  (پيش شماره 081)
  • دفتر رياست:      34220940
  • فكس رياست:    34227852
  • امور عمومي:     34227015
  • آموزش:             34210622
  • تلفنخانه:            34229050 - 34227092 - 34225166 - 34226062 - 34210111

  فايل شماره تلفن هاي دانشگاه بوعلی سینا


  تماس  با دانشكده     
%%control:BizFormControl?ArtContact%%