جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری"

23 Jun 2017
کد خبر : 6338416
تعداد بازدید : 3

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری" با موضوع "معماری مسکونی یزد در دوره آل مظفر نمونه موردی خانه های آل مظفر روستای خویدک"

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری" با موضوع "معماری مسکونی یزد در دوره آل مظفر نمونه موردی خانه های آل مظفر روستای خویدک"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     دوره اسلامی   

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:    دکتر محمد حسن خادم زاده

داوران داخلی:    دکتر مریم محمدی

داوران خارجی : دکتر محمد مرتضائی، دکتر اسماعیل جلودار

تاریخ دفاع:  96/04/07     ساعت: 14

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری