جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "علیرضا گودرزی"

02 May 2017
کد خبر : 6338432
تعداد بازدید : 33

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "علریضا گودرزی" با موضوع "باستان شناسی تاریخ سیاسی و جغرافیای تاریخی الیپی"

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "علریضا گودرزی" با موضوع "باستان شناسی تاریخ سیاسی و جغرافیای تاریخی الیپی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     تاریخی    

استاد راهنما:     دکتر ملازاده

استاد مشاور:    ---

داوران داخلی:    دکتر علی بیننده

داوران خارجی : دکتر هژبری نوبری، دکتر امیر ساعدموچشی

تاریخ دفاع:  96/02/19     ساعت: 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری