جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی"

12 Sep 2016
کد خبر : 6338794
تعداد بازدید : 57

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی" با موضوع"طبقه بندی ئ تحلیل سفال اشکانی تپه پیر دوشان سنندج"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید بابامیر ساطحی" با موضوع"طبقه بندی ئ تحلیل سفال اشکانی تپه پیر دوشان سنندج"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر
           استاد مشاور:     دکتر امیر ساعد موچشی         

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/06/28     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری