جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339157
تعداد بازدید : 8

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی" با موضوع "تاثیرفضاهای باز در مهد کودک ها بر احساس تعلق خاطر کودکان به مهد کودک نمونه موردی :دو مهد کودک در شهر تهران و تویسرکان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی" با موضوع "تاثیرفضاهای باز در مهد کودک ها بر احساس تعلق خاطر کودکان به مهد کودک

نمونه موردی :دو مهد کودک در شهر تهران و تویسرکان"

رشته:       معماری
گرایش:
    --

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،  دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/21     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری